Čime se bavimo

Uže specijalnosti koje su se razvile u sklopu hidrogeologije karsta na RGF i za koje se očekuje da će se i dalje razvijati i promovisati u sklopu aktivnosti Centra su: bilansiranje i ocena rezervi voda u karstu, regulacija I vodozahvati karstnih izdani, hidrologija karsta, kvalitet voda u karstu i uslovi zaštite karstnih voda, trasiranje voda u karstu, ocena ranjivosti karstnih terena i izdani, hidro speleološka i ronilačka ispitivanja, primena GIS na karstu, snimanje i izrada fizičkih modela unutrašnjosti karsta, ocena vododrživosti karstnih akumulacija i mere sanacije gubitaka vode, monitoring karstnih izdani, izrada i korišćenje matematičkih modela karstnih izdani (Feflow i sl.).

U toku 2005 DHG RGF je uz Nacionalni Komitet IAH za SCG (IAH – Internacionalna asocijacija hidrogeologa), Komisiju za Karst IAH i UNESCO-a bio jedan od organizatora velike medjunarodne naučne konferencije “Karst 2005 – Vodni resursi i ekološki problemi u karstu” koja je posvećena Jovanu Cvijiću i 110 godišnjici publikovanja njegove disertacije “Karst” u našoj zemlji. Na ovom skupu ukupno 305 autora iznelo je svoja praktična iskustva stečena u toku rešavanja različitih problema, kao i teorijske doprinose multidiciplinarnoj problematici karsta. Autori radova su bili iz 32 zemlje sa šest kontinenata. Izuzetna organizacija doprinela je širokoj promociji naše nauke o karstu i još jednom potvrdila značaj i renome koji u svetu uživa naša škola hidrogeologije.

Pored toga DHG RGF organizovao je tokom 2005 i 2006 i dva internacionalna workshopa pod pokriviteljstvom UNESCO-a: “Karstni resursi i povezani eko-sistemi” (2005) i DIKTAS (“Medjugranični akviferi na području Dinarida”, 2006)